ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME BARGERVEENRUN "Actie voor Kika" d.d. 10 december 2023

 

Deelnemer verklaart:


· Kennis te hebben genomen van het (gedrags-)reglement en zich daaraan te houden.
· Deel te nemen aan Bargerveenrun "Actie voor Kika" op eigen risico.
· Voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond te zijn.
· Toestemming van zijn ouders/verzorgers te hebben als deze jonger is dan 18 jaar.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door VirtualGoals te organiseren sportevenement: Bargerveenrun
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze VirtualGoals) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

2.1.
De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.


2.2.
Nadat het inschrijfgeld is voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie. Het aanpassen van de keuze voor een afstand is wel mogelijk, echter niet meer op de dag van het evenement zelf


2.3.
Deelname aan het Evenement en toegang tot de verzorgingsposten op het parcours is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. 


2.4.
De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.


2.5
De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.


2.6.
Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.


2.7.
Het deelnamebewijs is strikt persoonlijk en mag niet zonder kennisgeving aan de Organisator worden overgedragen aan derden. 


2.8.
De deelnemer dient op de dag van het evenement de minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouders/verzorgers te hebben om deel te nemen. Bij deelname aan de Categorie “Junioren” zijn de ouders(18+) verantwoordelijk voor het kind waarmee ze zich hebben ingeschreven.


2.9.
De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten.


ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1.
Deelname aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.
Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.


3.2.
Deelnemer dient afdoende verzekert te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolgen van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.


3.3.
Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.


3.4.
De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.


3.5.
De Deelnemer verklaard zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.


3.6.
Deelnemer respecteert overige deelnemers, gebruikers van het parcours, medewerkers van de Organisatie, vrijwilligers en bewoners langs het parcours.

De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

3.7.
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de Bargerveenrun. Deze deelnemer is tevens uitgesloten van deelname aan andere edities van de Bargerveenrun


3.8.
Leveranciers en toeleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, hoe ook genaamd.


ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

4.1.
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.


4.2.
De Deelnemer mag de foto’s, beeldmateriaal en dergelijke die genomen zijn tijdens het Evenement niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Tenzij anders bepaald door de Organisator.


ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. 

ARTIKEL 6: PROMOTIE EN ACTIVATIE


Het is niet toegestaan zonder directe toestemming van de Organisator en/of het Evenement, promotionele activiteiten tijdens het Evenement te organiseren. Er zal tijdens het Evenement en de op worden toegezien dat er geen borden, banners, flyers, posters, sampleteams etc. op en rondom het Evenement en/of terreinen/routes zullen worden geplaatst. Neem voor meer informatie hiervoor contact met ons op. Bij constatering volgt directe verwijdering

Toestemming tot het uitvoeren van promotionele- en/of activatie doeleinden kan worden aangevraagd middels een verzoek in te dienen bij info@bargerveenrun.nl waarna de Organisator en/of het Evenement hierop zijn/haar toestemming per email kenbaar zal maken.

Deze bevestiging dient door de uitvoerende organisatie/persoon mee te worden genomen naar het Evenement om deze aan te tonen wanneer hier door de Organisatie en/of samenwerkende partijen om wordt gevraagd.

ARTIKEL 8: BEZOEK EVENEMENT


8.1
Publiek langs het parcours is toegestaan

8.2
Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht zich te houden aan de huisregels van het gebied en aanwijzingen te volgen van de aanwezige organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement.


8.3
Overtreding van de huisregels van het gebied kan verwijdering tot gevolg hebben.


8.4
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of goederen van bezoeker alsmede voor diefstallen en vermissing.


8.5
In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.


ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE


9.1
Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


9.2
Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Drenthe.